Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:435

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 kap. 12 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274.

12 §

2) Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas

2)

Senaste lydelse 2016:546.

  1. för de ändamål som anges i 11 §,

  2. enligt bestämmelserna i 12 a §, eller

  3. för utredning om hans eller hennes ålder, om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.

I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § får även en annan person än den som skäligen kan misstänkas för ett brott kroppsbesiktigas.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:435

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)