Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:453

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar;
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken till lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar2) samt 1 och 6 §§ och rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

Lag om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2014:846.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt

  6. lagen (2014:836) om näringsförbud.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

4) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket.

4)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2006:580.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:453

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)