Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:548

Utkom från trycket den 14 juni 2017
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

dels att 17, 18 och 33 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

  2) Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att på eget ansvar bereda mål eller ärenden på de sätt som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får dock inte avse

  2)

  Senaste lydelse 2003:325.

 1. förordnande eller byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde eller offentlig försvarare,

 2. beviljande av rättshjälp, eller

 3. förordnande om personutredning i brottmål.

Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som kräver särskild kunskap eller erfarenhet. Om en fråga som kräver särskild kunskap eller erfarenhet uppkommer ska den som är ansvarig för beredningen genast anmäla frågan för den ansvariga domaren. Detsamma gäller en fråga som bör hänskjutas till avdelningen. Hovrätten meddelar ytterligare anvisningar om när en sådan anmälan ska göras.

3) Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att på eget ansvar

3)

Senaste lydelse 2005:1016.

 1. föra dagböcker,

 2. i den utsträckning som hovrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

 3. underteckna och expediera

  a) kallelser, förelägganden och andra meddelanden, dock inte underteckna kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,

  b) förordnanden av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde och offentlig försvarare,

  c) beslut om personutredning och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., samt begäran om yttrande från Kriminalvården enligt 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

 4. fullgöra hovrättens uppgifter i samband med delgivningar,

 5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,

 6. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,

 7. utfärda lagakraft- och diariebevis,

 8. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

 9. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och om ersättning till tolkar,

 10. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

 11. ta emot överklaganden av hovrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder som behövs,

 12. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol när det gäller underrättelser och anteckningar om felsända skrivelser, och

 13. förordna tolk.

4) Hovrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning när ett administrativt ärende avgörs bestäms av hovrättspresidenten.

4)

Senaste lydelse 2004:1211.

Hovrättspresidenten får förordna en ordinarie domare i en annan allmän domstol eller i en allmän förvaltningsdomstol eller ett hyresråd att tjänstgöra i hovrätten, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:548

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)