Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1005

Utkom från trycket den 21 november 2017
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1005

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Sonja Ahlgren
(Justitiedepartementet)