Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1005 Utkom från trycket den 21 november 2017Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 9 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28. föreskrivs att det i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, av följande lydelse.1 kap.7 a §7 a §Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig.Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONSonja Ahlgren(Justitiedepartementet)