Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:121

Utkom från trycket den 13 mars 2018
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 1 mars 2018.

Regeringen föreskriver1) att 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948)2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/343/EU av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden.

2)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

3) I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken ska han eller hon också underrättas om sin rätt att

3)

Senaste lydelse 2014:260.

  • anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,

  • få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

  • vid behov biträdas av tolk och få handlingar som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt översatta, och

  • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon förstår.

Om det enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken inte har genomförts en förundersökning ska den misstänkte underrättas enligt första stycket senast när åtal väcks eller i samband med att en klagan om undanröjande av ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot ges in till domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:121

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)