Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:415

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2)

1)

Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 d, 13 c, 18 a och 29 §§, av följande lydelse.

3) Högsta förvaltningsdomstolen prövar

3)

Senaste lydelse 2015:182.

  1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291),

  2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska göras till domstolen, och

  3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta förvaltningsdomstolen är i övrigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

Om rätten består av fler än en ledamot ska den ordinarie ledamot som har högst befattning vara rättens ordförande. Bland ordinarie ledamöter med samma befattning ska den som har längst anställningstid vara ordförande.

Om kammarrätten består av fler än en lagfaren ledamot gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

  1. är eller har varit ordinarie domare i kammarrätt, eller

  2. regeringen för en viss tid har anställt som kammarrättspresident, kammarrättslagman eller kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Den av de behöriga ledamöterna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga ledamöter med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga ledamöterna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande.

Om förvaltningsrätten består av fler än en lagfaren domare gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

  1. är eller har varit ordinarie domare i förvaltningsrätt eller kammarrätt, eller

  2. regeringen för en viss tid har anställt som lagman eller chefsrådman i förvaltningsrätt.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga domarna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande.

4) En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång.

4)

Tidigare 29 § upphävd genom 2013:85.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:415

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)