Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:423

Publicerad den 8 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) och förordningen ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303.

Senaste lydelse 2015:655.

  Förordning om tingsrätternas domkretsar

 • I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får också finnas på de andra orter som anges i uppställningen.

  Tingsrätt

  Kommun(er) som ingår i domkretsen

  Kansliorter med tingsställe

  Ytterligare tingsställe

  Under Svea hovrätt

   
   
   
   

   

   

   

   

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:423

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)