Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:424

Publicerad den 8 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna1)

1)

Senaste lydelse av

2 § 2010:986

3 § 2009:878.

dels att 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Varje tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt fastställer hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i domstolen.

Hovrätterna och kammarrätterna ska för varje län inom domstolens domkrets eller, om en del av ett län ingår i domkretsen, för denna del fastställa det antal nämndemän i domstolen som ska utses.

När nämndemän ska väljas ska domstolen anmäla detta till den som ska förrätta valet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:424

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Beslut om antal nämndemän som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser ska gälla till dess ett nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)