Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:429

Publicerad den 8 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

Senaste lydelse av 14 § 2003:326.

dels att 6 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 5, 10, 22 och 22 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Chef för en avdelning är kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av kammarrättspresidenten finns flera kammarrättslagmän, bestämmer kammarrätten vem av kammarrättslagmännen som är chef för avdelningen. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring enligt vad kammarrätten närmare bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2014:1405.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast av kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman.

3) Mål ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

3)

Senaste lydelse 2003:326.

Kriterierna för fördelningen av mål ska framgå av arbetsordningen.

4) Vid handläggning med två eller flera ledamöter ska minst en av dem vara en ordinarie domare i kammarrätt eller en kammarrättspresident, en kammarrättslagman eller ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss tid. När tre eller flera ledamöter deltar vid handläggning av mål ska ytterligare minst en ledamot vara eller ha varit ordinarie domare. Med en ordinarie domare jämställs här ett kammarrättsråd eller en rådman i en förvaltningsrätt som har anställts av regeringen för viss tid.

4)

Senaste lydelse 2016:1355. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5) Vid förstärkt sammansättning i Migrationsöverdomstolen enligt 16 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) gäller, utöver vad som i den bestämmelsen anges om ordföranden, att övriga ledamöter ska vara eller ha varit ordinarie domare.

5)

Senaste lydelse 2006:90.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:429

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)