Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:430

Publicerad den 8 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 9, 22, 23, 35 och 51 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1) Mål och ärenden ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

1)

Senaste lydelse 2002:798.

Kriterierna för fördelningen av mål och ärenden ska framgå av arbetsordningen.

2) När tingsrätten är domför med tre lagfarna domare gäller följande.

2)

Senaste lydelse 2016:247.

Minst en av dem ska vara ordinarie domare i tingsrätt eller hovrätt eller lagman eller chefsrådman i tingsrätt som har anställts av regeringen för viss tid.

Minst en ytterligare ledamot ska antingen

 1. vara eller ha varit ordinarie domare,

 2. vara eller ha varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen för viss tid,

 3. vara hyresråd,

 4. vara hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, eller

 5. ha tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt minst ett år och bedömts vara lämplig att anställas som assessor.

En tingsfiskal får delta i rätten, om det inte är fråga om handläggning av sådana mål och ärenden som kräver särskild erfarenhet.

  3) Om det behövs för att kunskaper om ett särskilt rättsområde ska finnas i rätten får, utöver vad som gäller på grund av andra bestämmelser i denna förordning, följande personer förordnas för tjänstgöring vid en huvudförhandling där flera lagfarna domare deltar:

  3)

  Senaste lydelse 2009:884. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. den som är eller har varit ordinarie domare eller den som är eller har varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen för viss tid,

 2. den som har anställts som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som tingsfiskal, förvaltningsrättsfiskal, rådman eller lagman,

 3. en åklagare,

 4. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

 5. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller

 6. den som förut har varit adjungerad.

4) Lagmannen får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden.

4)

Senaste lydelse 2017:550.

Lagmannen får dock endast uppdra åt en chefsrådman att meddela förordnanden enligt 16–18 och 21 §§. I de tingsrätter som har flera kansliorter får lagmannen i stället utse en rådman på varje kansliort där någon chefsrådman inte tjänstgör att meddela sådana förordnanden.

5) Ett förordnande enligt 14 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning för en rådman att tjänstgöra i en annan tingsrätt än den han eller hon hör till ges av hovrätten. Ett sådant förordnande får inte avse tjänstgöring i större utsträckning än som är lämpligt med hänsyn till domarens arbetsuppgifter och arbetsbelastningen vid den tingsrätt han eller hon hör till. Tjänstgöringen ska företrädesvis förläggas till en tingsrätt i eller nära kansliorterna för den tingsrätt som domaren hör till.

5)

Senaste lydelse 2001:75. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Innan ett sådant förordnande ges ska hovrätten samråda med domaren och de tingsrätter som berörs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:430

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)