Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:504

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Utfärdad den 9 maj 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

Ett särskilt uppsatt beslut ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

Om ett beslut skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:504

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)