Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:688

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2017:453.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken,

  6. lagen (2014:836) om näringsförbud, samt

  7. folkbokföringslagen (1991:481).

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:688

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)