Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Publicerad den 27 november 2018
Utfärdad den 22 november 2018

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Utlämnande av personuppgifter

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna uppgifter om juridiska personer till Skatteverket om uppgifterna behövs där för att brott ska kunna bekämpas.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna personuppgifter som behandlas enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet är förenligt med svenska intressen och uppgifterna behövs för att den utländska myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott.

Villkor för direktåtkomst

Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst får inte medges innan den myndighet som beslutar om direktåtkomst har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Digital arkivering

När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Rätt att meddela föreskrifter

Riksarkivet får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 4 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdalatalagens område får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten och Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering.

Åklagarmyndigheten får även, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och denna förordning.

Innan Åklagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

SFS 2020:1144

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1738

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom förordningen upphävs åklagardataförordningen (2015:575).

SFS 2020:1144

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.