Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1993

Publicerad den 11 december 2018
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål1)

1)

Senaste lydelse av bilagan 2011:107.

dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,

dels att 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

2) Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om rättslig hjälp direkt till behörig myndighet i den andra staten ska se till att ansökan översätts till ett språk som den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom Justitiedepartementet, ska departementet se till att ansökan översätts.

2)

Senaste lydelse 2013:449.

En ansökan till någon av de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller till Internationella brottmålsdomstolen ska vara översatt till engelska eller franska.

Ska bevisupptagning göras i Island får den svenska domstolen begära att protokoll och andra handlingar över bevisupptagningen översätts till svenska, danska eller norska.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1993

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)