Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:33

Publicerad den 26 februari 2019
Lag om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

9 §

2) Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid Skatteverket eller Tullverket och andra anställda än åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brottsbekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.

2)

Senaste lydelse 2015:445.

Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen finns i 7 § polislagen (1984:387). Bestämmelser om jäv för anställda vid Kustbevakningen finns i 2 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:33

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)