Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:139

Publicerad den 20 mars 2019
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 54 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

Frågor om bisyssla som avses i 7 a7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller kammarrättspresidenter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:139

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)