Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:243

Publicerad den 14 maj 2019
Lag om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196.

5 §

  2) Rätten ska, om inte något annat följer av andra eller fjärde stycket eller 5 a § andra stycket 1–3, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva saken i

  2)

  Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:344.

 1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta domstolen,

 2. mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans,

 3. mål där talan har väckts i hovrätt och överklagande har skett till Högsta domstolen,

 4. mål som har överklagats av Justitiekanslern eller av en justitieombudsman, och

 5. ärenden om resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla, om prövningen inte är enkel.

Om en framställning i ett mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att talan är ogrundad, får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter när dom i målet meddelas utan att stämning har utfärdats.

När Högsta domstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre ledamöter.

Det som sägs i tredje stycket gäller också vid prövning av själva saken i ärenden enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, om inte något annat följer av 5 a § andra stycket 4, och i ärenden enligt 34 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

5 a §

3) I andra fall än sådana som avses i 5 § beslutar Högsta domstolen för varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

3)

Senaste lydelse 2009:344.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av

 1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt,

 2. frågor om återförvisning av mål till hovrätt,

 3. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §, och

 4. frågor om tvångsmedel enligt 16 § femte stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:243

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)