Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:263

Publicerad den 21 maj 2019
Lag om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

1)

Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206.

dels att 21 kap. 3 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 21 kap. 9 a § och 33 kap. 6 a §, av följande lydelse.

3 a §

2) Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas för honom eller henne, om han eller hon begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

2)

Senaste lydelse 1983:920.

    Offentlig försvarare ska därutöver förordnas

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

  3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Om den misstänkte biträds av en försvarare som han eller hon själv har utsett, ska det inte förordnas någon offentlig försvarare vid sidan av denne. Offentlig försvarare ska dock förordnas om det finns synnerliga skäl.

9 a §

Om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att pröva om den person som utsetts att biträda den misstänkte uppfyller kraven i 3 § tredje stycket, ska åklagaren anmäla detta till rätten.

6 a §

Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller även handlingar i ett mål enligt 28 kap. 9 § brottsbalken om informationen har delgetts den dömde personligen av ordföranden vid det sammanträde då övervakningsnämnden beslutade begära att åklagare för talan om att skyddstillsynen ska undanröjas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:263

Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)