Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:268

Publicerad den 21 maj 2019
Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 25 § delgivningsförordningen (2011:154) ska ha följande lydelse.

1) Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska innehålla får meddelas av

1)

Senaste lydelse 2014:1185.

  1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932), och

  2. Polismyndigheten, efter att Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och övervakningsnämnderna har hörts, när det gäller information enligt 33 kap. 6 § andra stycket och 6 a § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:268

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)