Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:304

Publicerad den 28 maj 2019
Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 och 43 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2) I fråga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammanträde tillämpas 5 kap. 15 och 915 §§ rättegångsbalken.

2)

Senaste lydelse 2005:707 (jfr 2007:636).

Under sammanträdet ska det föras anteckningar om vad som förekommer vid detta när det gäller yrkanden, medgivanden, bestridanden, åberopanden, invändningar och erkännanden samt om den utredning som läggs fram vid sammanträdet. Om sammanträdet har begränsats enligt 13 §, ska även det antecknas.

I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte och av syn tillämpas 6 kap. 6 och 6 a §§ rättegångsbalken.

I fråga om straff för en förseelse under förfarandet, för brott mot förbudet att ta upp bild och för brott mot tystnadsplikt som ålagts av domstolen tillämpas 9 kap. 56 §§ rättegångsbalken.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 710 §§ rättegångsbalken.

Domstolen ska självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:304

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)