Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:365

Publicerad den 5 juni 2019
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 1, 4, 7, 26, 44 och 53 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 41 a och 47 a §§, av följande lydelse.

I varje kammarrätt finns en kammarrättspresident. I kammarrätterna finns också kammarrättslagmän, kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, kammarrättsråd, kammarrättsassessorer, adjungerade råd, andra adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om kammarrättsråd också tillämpas på kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

En avdelning består av ordinarie ledamöter, kammarrättsassessorer, adjungerade råd eller andra adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler och annan personal enligt vad kammarrätten bestämmer.

Kammarrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för en viss tidsperiod.

2) Chefen för avdelningen ska, enligt de riktlinjer som kammarrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med kammarrätterna, se till att kammarrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning och ge vitsord över deras tjänstgöring.

2)

Senaste lydelse 2014:1405.

Kammarrätten ska, enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med kammarrätterna, se till att adjungerade råd får en utvecklande och meriterande tjänstgöring i kammarrätten. Kammarrätten ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje kammarrättsfiskal och adjungerat råd ska kammarrätten utse en ledamot som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

Plenum består av kammarrättspresidenten som ordförande, kammarrättslagmännen, kammarrättsråden, kammarrättsassessorerna, de adjungerade råden och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader och chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också sådana kammarrättslagmän och kammarrättsråd som har anställts av regeringen för en viss tid.

Som adjungerat råd får följande personer anställas:

 1. en åklagare,

 2. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

 3. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller

 4. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Anställningen som adjungerat råd omfattar tjänstgöring i kammarrätten och i förvaltningsrätt.

Ett adjungerat råd ska anställas för en begränsad tid om ett år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst ett år och sex månader. Vid anställning som adjungerat råd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

3) Kammarrätten får förordna följande personer till adjungerad ledamot:

3)

Senaste lydelse 2009:883.

 1. den som är eller har varit ordinarie domare,

 2. den som är eller har varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen för en viss tid,

 3. den som har anställts som kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som förvaltningsrättsfiskal, tingsfiskal, rådman eller lagman,

 4. en åklagare,

 5. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

 6. en ledamot av Sveriges advokatsamfund,

 7. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, eller

 8. den som förut har varit adjungerad.

Kammarrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som kammarrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket 3, om någon behörig ledamot inte finns att tillgå.

Ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst sex månader i kammarrätten är skyldig att tjänstgöra i förvaltningsrätt.

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller kammarrättsassessorer, adjungerade råd, andra adjungerade ledamöter och kammarrättsfiskaler.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av kammarrätten när det gäller andra ordinarie domare än kammarrättspresidenten och när det gäller anställda som avses i första stycket.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det gäller kammarrättspresidenten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:365

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)