Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:366

Publicerad den 5 juni 2019
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

dels att 1, 5, 11, 22 och 29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 42 a §, av följande lydelse.

1) I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrätten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med statens medel.

1)

Senaste lydelse 2016:238.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, patentråd, tekniska råd, assessorer, adjungerade råd, tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om rådman också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt som tingsrätten hör under.

2) Lagmannen ska se till att tingsfiskalerna i sin tjänstgöring får en allsidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med hovrätterna. Lagmannen ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

2)

Senaste lydelse 2001:986.

Lagmannen ska se till att adjungerade råd som tjänstgör i tingsrätten får en utvecklande och meriterande tjänstgöring enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med hovrätterna. Lagmannen ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje tingsfiskal och adjungerat råd ska en ordinarie domare utses som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

3) En tingsfiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter i större omfattning än vad som är lämpligt med hänsyn till fiskalens eller det adjungerade rådets erfarenhet av arbete i domstol. En fiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska fiskalens eller det adjungerade rådets behov av att delta i utbildning beaktas.

3)

Senaste lydelse 2002:798.

Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av arbetsuppgifter till fiskalen eller det adjungerade rådet sker på det sätt som anges i första stycket.

4) När tingsrätten är domför med tre lagfarna domare gäller följande.

4)

Senaste lydelse 2018:430.

Minst en av dem ska vara ordinarie domare i tingsrätt eller hovrätt eller lagman eller chefsrådman i tingsrätt som har anställts av regeringen för en viss tid.

Minst en ytterligare ledamot ska antingen

  1. vara eller ha varit ordinarie domare,

  2. vara eller ha varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen för en viss tid,

  3. vara hyresråd,

  4. vara hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, eller

  5. ha tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt minst ett år och bedömts vara lämplig att anställas som assessor.

En tingsfiskal eller ett adjungerat råd får delta i rätten, om det inte är fråga om handläggning av sådana mål och ärenden som kräver särskild erfarenhet.

5) Plenum består av lagmannen som ordförande och alla som är eller har en tidsbegränsad anställning som rådman, patentråd, tekniskt råd, assessor, adjungerat råd eller tingsfiskal.

5)

Senaste lydelse 2016:238.

En hovrätt får förordna ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst sex månader i den domstolen att tjänstgöra i tingsrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:366

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)