Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:579

Publicerad den 19 september 2019
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Utfärdad den 12 september 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

dels att 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 39 §, av följande lydelse.

1) Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker. Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om registreringen.

1)

Senaste lydelse 2015:730.

För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte registreras med hjälp av automatiserad behandling finns det närmare bestämmelser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om användande av systemstöd för digital arkivering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:579

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)