Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:724

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:19, bet. 2019/20:JuU11, rskr. 2019/20:37.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:724

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)