Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:765

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning med

  1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,

  2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret,

  3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är registrerade i handelsregistret,

  4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i bankregistret,

  5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, tjänstepensionsaktiebolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag som är registrerade i försäkringsregistret,

  6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och

  7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:765

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)