Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1003

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2013:1078.

  1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

  2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,

  3. kupongskattelagen (1970:624),

  4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

  5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

  6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,

  7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller

  8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1003

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)