Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:67

Publicerad den 3 mars 2020
Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

1)

Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 § och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 19 a och 19 b §§, 3 kap. 37 a och 37 b §§ och 4 kap. 16 §, och närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a § och 4 kap. 16 § nya rubriker av följande lydelse.

4 §

En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara

 1. förhör under förundersökning,

 2. bevisupptagning vid domstol,

 3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,

 4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller en åtgärd enligt 27 kap. 15 § samma balk,

 5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,

 6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning,

 7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,

 8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,

 9. kontrollerad leverans,

 10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,

 11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller

 12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller någon annan tvångsåtgärd.

5 §

Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utredningsåtgärden avser

 1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,

 2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning, eller

 3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvarhållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Åklagaren ska utan dröjsmål anmäla till domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket och 13 § första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som avses.

Hemlig dataavläsning

19 a §

En utredningsorder får utfärdas för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat.

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket får endast avse en åtgärd enligt 2 § första stycket 1–3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket ska det av utredningsordern framgå att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats.

19 b §

När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har utfärdats, ska 20 § andra stycket, 27 § och 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas. I de fall där upptagningen eller uppteckningen görs i Sverige ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning tillämpas.

10 §

I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket får åklagaren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, besluta att erkänna och verkställa en utredningsorder för kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning.

Hemlig dataavläsning

37 a §

Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas 34 §.

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning eller uppteckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska inte tillämpas. Vid sådan verkställighet tillämpas 35 § andra stycket.

37 b §

Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall av verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning behöver upptagningar eller uppteckningar inte granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar i Sverige efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren och bevismaterialet har överlämnats med stöd av 38 eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet enligt 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 36 § andra stycket tillämpas.

Underrättelse om hemlig dataavläsning

16 §

Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i 12–15 §§ tillämpas även för hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1–3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:67

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)