Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:319

Publicerad den 21 maj 2020
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 38 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

2) Den som tar upp eller sprider bild i strid med 16 § jämfört med 5 kap. 9 b § rättegångsbalken döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

2)

Senaste lydelse 2019:300.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångsbalken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:319

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)