Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:320

Publicerad den 21 maj 2020
Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 43 § lagen (1996:242) om domstolsärenden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

43 §

2) I fråga om straff för en förseelse under förfarandet, för brott mot förbuden att ta upp och sprida bild och för brott mot tystnadsplikt som ålagts av domstolen tillämpas 9 kap. 56 §§ rättegångsbalken.

2)

Senaste lydelse 2019:304.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 710 §§ rättegångsbalken.

Domstolen ska självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:320

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)