Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:376

Publicerad den 29 maj 2020
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2)

1)

Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7–9 §§, och närmast före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2019:317.

 1. skattebrottslagen (1971:69),

 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 14 och 10 §§ och 15 kap. 1013 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

 5. 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,

 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 8. folkbokföringslagen (1991:481), samt

 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

 1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller

 2. sker systematiskt.

Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna.

En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:376

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)