Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:385

Publicerad den 30 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:385

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)