Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:385 Publicerad den 30 maj 2020Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmålUtfärdad den 28 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274. föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.5 kap.13 §13 §Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)