Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:399 Publicerad den 30 maj 2020Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)Utfärdad den 28 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248. föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 2019:765. Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning medaktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret,handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är registrerade i handelsregistret,bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i bankregistret,försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar, tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som är registrerade i försäkringsregistret,europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, ocheuropakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONFrida Göranson(Justitiedepartementet)