Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:917

Publicerad den 17 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 f § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid

2)

Senaste lydelse 2015:93.

  1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika,

  2. Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien,

  3. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och

  4. Förvaltningsrätten i Malmö om beslutet är fattat i Antarktis, Nordamerika, Oceanien eller Sydamerika.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats efter överlämnande från en utlandsmyndighet enligt 3 kap. 10 § utlänningsförordningen (2006:97), och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som skulle ha varit behörig att pröva överklagandet om beslutet hade fattats av utlandsmyndigheten.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning.

Andra beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:917

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)