Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:922

Publicerad den 17 november 2020
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)

1)

Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

dels att 44 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande lydelse.

En handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det behövs.

2) En handling har kommit in till domstolen den dag som handlingen når domstolen eller en behörig befattningshavare.

2)

Senaste lydelse 2013:86.

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått domstolen eller en behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för domstolen på ett postkontor.

En handling som finns i domstolens postlåda när domstolen tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:922

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)