Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:928

Publicerad den 17 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 9 a § förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. ska ha följande lydelse.

1) En ansökan om att ersättning för kostnader i samband med en parts inställelse ska betalas av allmänna medel enligt 11 kap. 6 § eller 21 kap. 12 § rättegångsbalken, eller att ersättning till vittne ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket rättegångsbalken, ska innehålla uppgifter om det mål ansökan rör och om de kostnader som sökanden vill ha ersättning för. I ansökan ska det vidare lämnas uppgifter om sökandens ekonomiska förhållanden enligt ett formulär som Domstolsverket fastställer.

1)

Senaste lydelse 1997:417.

En skriftlig ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Om ansökan skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Om det finns särskilda skäl får ansökan göras muntligen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:928

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)