Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:929

Publicerad den 17 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol1)

1)

Senaste lydelse av 33 § 1999:277.

dels att 33 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast efter 5 § och rubriken närmast före 33 § ska utgå,

dels att 32 § ska ha följande lydelse.

2) Domar ska årsvis föras samman i inbundna böcker. Även utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ska årsvis föras samman i inbundna böcker. Inom böckerna ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades.

2)

Senaste lydelse 2012:352.

Slutliga beslut som inte sätts upp särskilt ska årsvis föras samman i beslutsböcker. Inom böckerna ordnas besluten efter tidpunkten då de meddelades.

Om ett slutligt beslut har upprättats enligt 25 § eller har tagits in i ett protokoll, behöver endast beslutet samt en sådan del av handlingen eller registret som visar i vilket mål eller ärende beslutet fattats föras till beslutsboken.

Uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska inte tas in i böckerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:929

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)