Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:973

Publicerad den 20 november 2020
Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.

2. Lagen tillämpas inte i fråga om ett ärende enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar eller lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall som har inletts före ikraftträdandet eller vid en tidpunkt då den andra medlemsstaten inte har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, i den ursprungliga lydelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:973

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)