Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1067

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2020:549.

 1. skattebrottslagen (1971:69),

 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 14 och 10 §§ och 15 kap. 1013 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

 5. 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt

  • – lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

  • lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

  • lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,

 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,

 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 8. folkbokföringslagen (1991:481),

 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och

 10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1067

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)