Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:21

Publicerad den 22 januari 2021
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken ska han eller hon också underrättas om sin rätt att

2)

Senaste lydelse 2019:266.

  • anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,

  • få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

  • vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och

  • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Den misstänkte ska även informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Om den misstänkte är under arton år ska han eller hon så långt det är möjligt även informeras om den fortsatta handläggningen, vilka myndigheter som är delaktiga i förfarandet och deras roller. Den misstänkte ska samtidigt särskilt underrättas om

  • sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller någon annan nära person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,

  • sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,

  • att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till skydd av privatlivet, och

  • vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handläggningen.

Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon förstår.

Om det enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken inte har genomförts en förundersökning ska den misstänkte underrättas enligt första–tredje styckena senast när åtal väcks eller i samband med att en klagan om undanröjande av ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot lämnas in till domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:21

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linda Billung
(Justitiedepartementet)