Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:238

Publicerad den 2 april 2021
Lag om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i rättegångsbalken ska införas två nya paragrafer, 27 kap. 16 och 16 a §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.

16 §

2) Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om ett brott får föreläggas att bevara uppgiften.

2)

Tidigare 27 kap. 16 § upphävd genom 1989:650.

I föreläggandet ska det anges hur länge uppgiften ska bevaras. Tiden får inte bestämmas till längre än nödvändigt och får inte överstiga 90 dagar från dagen för beslutet.

Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90 dagar.

Ett föreläggande får inte riktas mot den som skäligen kan misstänkas för brottet eller mot någon till honom eller henne sådan närstående person som avses i 36 kap. 3 §.

16 a §

Ett föreläggande enligt 16 § får beslutas av undersökningsledaren eller en åklagare.

I föreläggandet får det anges att den som har förelagts att bevara en viss uppgift inte får uppenbara att åtgärden har vidtagits.

Den som har förelagts att bevara en viss uppgift får begära rättens prövning av föreläggandet. För rättens prövning gäller 6 § första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:238

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)