Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:239

Publicerad den 2 april 2021
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

1)

Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 24 c §, och närmast före 4 kap. 24 c § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2) Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

2)

Senaste lydelse 2020:65.

 1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,

 2. bevisupptagning vid domstol,

 3. telefonförhör,

 4. förhör genom videokonferens,

 5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i 28 kap. rättegångsbalken,

 6. föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken,

 7. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,

 8. hemlig kameraövervakning,

 9. hemlig rumsavlyssning,

 10. hemlig dataavläsning,

 11. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning,

 12. tillstånd till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen om hemlig dataavläsning,

 13. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och

 14. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.

Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med någon annan åtgärd än sådan som anges i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda bestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i brottmål åt vissa internationella organ.

1 §

3) Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–10 och 14 ska lämnas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd under en svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken eller annan lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

3)

Senaste lydelse 2020:65.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 11–13 lämnas enligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas med villkor i vissa fall.

2 §

4) Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–4, 6, 11 och 13 får lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5, 7–10, 12 och 14 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer av 4 kap. 20 § beträffande husrannsakan och beslag.

4)

Senaste lydelse 2020:65.

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift

24 c §

En ansökan om ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken handläggs av en åklagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:239

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)