Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:241

Publicerad den 2 april 2021
Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

1)

Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.

dels att 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 § och 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 16 a § och 3 kap. 33 a §, och närmast före 2 kap. 16 a § och 3 kap. 33 a § nya rubriker av följande lydelse.

4 §

2) En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara

2)

Senaste lydelse 2020:67.

 1. förhör under förundersökning,

 2. bevisupptagning vid domstol,

 3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,

 4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken, en åtgärd enligt 27 kap. 15 § eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § samma balk,

 5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,

 6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning,

 7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,

 8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,

 9. kontrollerad leverans,

 10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,

 11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller

 12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller någon annan tvångsåtgärd.

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift

16 a §

När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts i den andra medlemsstaten får den som har förelagts åtgärden begära rättens prövning. För rättens prövning gäller 27 kap. 6 § första stycket samma balk.

Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken ska bevaras, räknas från den tidpunkt då åtgärden verkställdes i den andra medlemsstaten. Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90 dagar.

5 §

En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i Sverige om

 1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier eller om skydd för uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken,

 2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett skriftligt meddelande eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 § fjärde stycket samma balk meddela ett föreläggande,

 3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra enskilda personers säkerhet eller medföra risk för röjande av uppgifter som rör underrättelseverksamhet,

 4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts utanför den utfärdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och gärningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller

 5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1 kap. 4 §.

En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5, om en annan utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den åtgärd som utredningsordern avser.

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift

33 a §

När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts, tillämpas 32 § första, fjärde och femte styckena.

1 §

Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a §§ får överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för beslut om den åtgärd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fråga om att utfärda en utredningsorder får inte överklagas.

2 §

Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a §§ får överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för beslut om en åtgärd som motsvarar den åtgärd som avses i utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 § får överklagas på det sätt som gäller enligt rättegångsbalken.

Övriga beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en utredningsorder får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:241

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)