Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:250

Publicerad den 7 april 2021
Lag om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 6 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235.

6 a §

2) Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller även handlingar i ett mål enligt 28 kap. 9 § brottsbalken om informationen har delgetts den dömde personligen av en anställd inom Kriminalvården med anledning av myndighetens beslut att begära att åklagare för talan om att skyddstillsynen ska undanröjas.

2)

Senaste lydelse 2019:263.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:250

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)