Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:278

Publicerad den 9 april 2021
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver1) att 5 b och 13 a §§ förundersökningskungörelsen (1947:948)2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

2)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

3) Om en målsägande bedöms ha behov av särskilda skyddsåtgärder enligt 13 f § ska, om förundersökningen inte motverkas eller polisens eller åklagarens arbete inte avsevärt försvåras,

3)

Senaste lydelse 2015:477.

 1. förhör med målsäganden hållas i lokaler som är avsedda för detta ändamål,

 2. upprepade förhör med målsäganden hållas av samma förhörsledare, och

 3. förhör med målsäganden som avser brott enligt 4 kap. 15 §§ och 6 kap. brottsbalken och lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor hållas av en person av visst kön om målsäganden begär det.

Första stycket 3 gäller även förhör som avser brott där målsäganden har utsatts för våld av en misstänkt som är närstående eller tidigare närstående till målsäganden eller där omständigheterna är sådana att målsäganden har ett befogat intresse av att förhör hålls av en person av visst kön.

4) Målsäganden ska så snart som möjligt underrättas om att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk med anledning av brott och om möjligheterna för målsäganden att få ersättning enligt brottsskadelagen (2014:322). Vårdnadshavaren till ett barn som har bevittnat brott ska underrättas om möjligheterna till brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen, om inte vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. I samband med underrättelserna bör också på lämpligt sätt upplysning lämnas om de regler som gäller för handläggningen av sådana anspråk.

4)

Senaste lydelse 2015:647.

Om brottet är sådant att det kan bli fråga om att förordna ett målsägandebiträde enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde eller att meddela kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller om målsäganden har behov av särskilda skyddsåtgärder enligt 13 f § ska målsäganden så snart som möjligt underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde eller meddelande av kontaktförbud samt om vilka skyddsåtgärder som finns och om möjlighet till alternativt boende.

Målsäganden ska så snart som möjligt informeras om

 • reglerna om stödperson i 20 kap. 15 § och 23 kap. 10 § rättegångsbalken,

 • möjligheterna att få rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

 • möjligheten att begära att en europeisk skyddsorder utfärdas och sänds över till en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder,

 • möjligheten till och förutsättningarna för medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott,

 • vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd, hjälp och vård,

 • möjligheten att skydda sig mot de negativa följderna av brott som inneburit missbruk av personuppgifter och möjligheten att få rådgivning om detta,

 • de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om det egna ärendet,

 • den fortsatta handläggningen och vilken roll han eller hon kommer att ha i den,

 • rätten till tolkning och översättning,

 • rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,

 • vart han eller hon kan vända sig med klagomål som rör handläggningen av ärendet, och

 • att han eller hon på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen.

En åtgärd enligt första stycket andra meningen behöver inte vidtas om det är uppenbart att den inte behövs eller om det är förenat med betydande svårighet att vidta åtgärden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:278

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linda Billung
(Justitiedepartementet)