Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:287

Publicerad den 16 april 2021
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

1)

Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.

dels att 23 § och rubriken närmast före 23 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 23 a §§, av följande lydelse.

Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

Anhållande och häktning2)

3) Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.

3)

Senaste lydelse 1994:1760.

För en misstänkt som inte har fyllt arton år när häktningsbeslutet verkställs får den tid som anges i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken uppgå till högst tre månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:287
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Om en misstänkt vid lagens ikraftträdande har varit berövad friheten i Sverige som häktad under en sammanhängande tid som är längre än tre månader utan att åtal har väckts, ska åklagarens begäran enligt 24 kap. 4 a § rättegångsbalken om att få överskrida tiden enligt 23 a § ha kommit in till rätten senast klockan elva den 1 juli 2021. Om en sådan begäran kommer in i rätt tid ska rätten efter det att lagen trätt i kraft hålla förhandling i häktningsfrågan i enlighet med 24 kap. 18 § tredje stycket rättegångsbalken. I annat fall ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)