Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:335

Publicerad den 11 maj 2021
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 6 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

80. Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

 

Styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, medlemmarnas representanter i banken, bankens personal och ovan angivna personers familjemedlemmar samt av banken utsedda experter

 

Avtal undertecknat den 3 februari 2021 och den 5 februari 2021 mellan Sveriges regering och Banken för internationell betalningsutjämning

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:335

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)