Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:712 Publicerad den 24 juni 2021Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmålUtfärdad den 23 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423. föreskrivs att det i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, av följande lydelse.1 kap.9 §9 §I fråga om rättslig hjälp i brottmål i förhållande till Förenade kungariket gäller utöver denna lag bestämmelser i avdelning VIII och XI i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)