Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:714

Publicerad den 24 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1) Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

1)

Senaste lydelse 2013:449.

I fråga om rättslig hjälp till internationella brottmålsdomstolen finns särskilda bestämmelser.

I fråga om rättslig hjälp i brottmål till Förenade kungariket gäller utöver denna förordning bestämmelserna i avdelning VIII och XI i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan och förordningen (2021:713) om kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:714

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)