Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1104

Publicerad den 30 november 2021
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36.

2) Rätten får döma till ungdomsvård endast om det i målet finns ett yttrande av socialnämnden med det innehåll som avses i 11 §.

2)

Senaste lydelse 2006:894.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1104

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Christina Blomberg
(Justitiedepartementet)