Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:319

Publicerad den 4 maj 2022
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3) Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser.

3)

Senaste lydelse 2006:580.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:319

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)